Flashmob title lao and eng

In late 2016, the UN in lao PDR partnered with Fanglao to organise the first-ever flashmob in Laos. The goal was, through a preformance built on a Lao legend from the 16th century, to raise awareness on what each and everyone of us can do to save the planet and reduce the effects of climate change. Read more about the flashmob here. Watch a short film about the flashmob here
ທ້າຍປີ 2016, ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ແລະ ບໍລິສັດ ຟັງລາວ ໄດ້ຮ່ວມກັນຈັດກິດຈະກຳເຕັ້ນເປັນກຸ່ມຂຶ້ນຄັ້ງທຳອິດໃນ ສປປ ລາວ. ການສະແດງແມ່ນອີງໃສ່ເລື່ອງເລົ່າພື້ນເມືອງລາວໃນສັດຕະວັດທີ 16, ຈຸດປະສົງກໍເພື່ອປູກຈິດສຳນຶກວ່າ ພວກເຮົາຈະເຮັດແນວໃດ ເພື່ອຊ່ວຍໜ່ວຍໂລກຂອງພວກເຮົາ ໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດໜ້ອຍທີ່ສຸດ. ອ່ານເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບຈັດກິດຈະກຳເຕັ້ນຢູ່ນີ້ຊົມຮູບເງົາສັ້ນກ່ຽວກັບການສະແດງ-ເຕັ້ນເປັນກຸ່ມທີ່ນີ້

Did you know that Lao PDR produces 270,000 tons of garbage each year? Have you ever wondered where it all goes?
ທ່ານຮູ້ບໍ່ວ່າ ສປປ ລາວ ມີຂີ້ເຫຍື້ອສູງເຖິງ 270,000 ໂຕນຕໍ່ປີ? ທ່ານເຄີຍສົງໄສບໍ່ວ່າ ຂີ້ເຫຍື້ຶອເຫຼົ່ານັ້ນໄປໃສ?

Watch Sophie Vongkhamsao's eye-opening film.
ເບິ່ງຮູບເງົາຂອງ ໂຊຟີ ວົງຄຳຊາວ ເພື່ອຫາຄຳຕອບ.

What can you do?

ສິ່ງທີ່ທ່ານຊ່ວຍໄດ້ແມ່ນຫຍັງ?

Consume responsibly
ອຸປະໂພກ-ບໍລິໂພກຢ່າງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ

 • Take your own shopping bag to the shop - refuse to take plastic bags from the shopkeeper!
  ປະຕິເສດການຮັບເອົາຖົງຢາງຈາກຮ້ານຂາຍເຄື່ອງ!
 • Buy products that have as little plastic packaging as possible!
  ຊື້ສິນຄ້າທີ່ມີການຫໍ່ດ້ວຍຖົງຢາງໜ້ອຍທີ່ສຸດ!
 • Shop local. Supporting neighbourhood businesses keeps people employed and helps prevent trucks from driving far distances.
  ຊື້ສິນຄ້າໃນທ້ອງຖິ່ນຂອງຕົນເອງ ເພື່ອສົ່ງເສີມການຈ້າງງານໃນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການຂັບລົດທາງໄກ.
 • Research. Buy from companies who produce sustainably and responsibly.
  ຄົ້ນຫາ. ຊື້ຈາກບໍລິສັດທີ່ຜະລິດສິນຄ້າ ເພື່ອຄວາມຍືນຍົງ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ.
 • Eat less meat, poultry and fish. More resources are used to provide meat than plants.
  ກິນຊີ້ນ, ສັດປີກ ແລະ ປາໜ້ອຍລົງ. ການສະໜອງຊີ້ນນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນຫຼາຍກວ່າການສະໜອງຜັກ.
 • Don't throw away food. Refrigerate, freeze and take leftovers home from the restaurant.
  ບໍ່ຖິ້ມອາຫານ. ເກັບໃສ່ຕູ້ເຢັນ, ຕູ້ແຊ່ ແລະ ຫໍ່ກັບບ້ານຖ້າກິນບໍ່ໝົດ.

Reduce garbage
ຫຼຸດຈຳນວນຂີ້ເຫຍື້ອ

 • Use a refillable water bottle and coffee cup.
  ໃຊ້ຕຸກນໍ້າທີ່ສາມາດຕື່ມນໍ້າໄດ້ ແລະ ຈອກກາເຟ.
 • Pay your bills online or via mobile. Paper is made from timber. No paper, no need for forest destruction.
  ຈ່າຍບິນເກັບເງິນທາງອອນລາຍ ຫຼື ທາງໂທລະສັບ. ເຈ້ຍຖືກຜະລິດຈາກໄມ້. ບໍ່ໃຊ້ເຈ້ຍ ກໍຄືບໍ່ທຳລາຍປ່າໄມ້.
 • Do you really need to print all your soft copies? If you do, print on both sides of the paper!
  ທ່ານຈຳເປັນຕ້ອງພິມເອກະສານທັງໝົດບໍ່? ຖ້າຈຳເປັນ, ກໍພິມທັງເສອງໜ້າເຈ້ຍ!
 • Recycle. Contact Green Vientiane if you don't know how yourself.
  ນຳມາໃຊ້ຄືນ. ຕິດຕໍ່ ວຽງຈັນສີຂຽວ ເພື່ຶອຂໍຄຳແນະນຳ.
 • Use washable cloth diapers instead of disposables for your baby.
  ໃຊ້ຜ້າອ້ອມທີ່ສາມາດຊັກໄດ້ໃຫ້ແກ່ລູກນ້ອຍ ແທນການໃຊ້ຜ້າອ້ອມທີ່ໃຊ້ແລ້ວຖິ້ມ.
 • Donate what you don't use. Don't throw it away - someone else may be happy to receive it!
  ບໍລິຈາກສິ່ງຂອງທີ່ທ່ານບໍ່ໃຊ້ແລ້ວ. ບໍ່ຕ້ອງຖິ້ມ - ເພາະບາງຄົນອາດຈະດີໃຈທີ່ໄດ້ຮັບສິ່ງຂອງຈາກທ່ານ!

Save energy and water
ປະຢັດພະລັງງານ ແລະ ນໍ້າ

 • Turn off the lights, and switch off fans and air conditioning when not in the room. Setting your aircon only 1 degree higher will save a lot of energy and keep your equipment good for longer!
  ປີດໄຟ, ປິດພັດລົມ ແລະ ປິດແອ ເວລາທີ່ທ່ານບໍ່ຢູ່ໃນຫ້ອງ. ຕັ້ງອຸນຫະພູມໃນແອຂອງທ່ານສູງກວ່າ 1 ອົງສາ ຈະສາມາດປະຢັດພະລັງງານ ແລະ ເຮັດໃຫ້ແອຂອງທ່ານສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ດົນກວ່າ.
 • If you wash your clothes in a machine, make sure the load is full. Let your hair and clothes dry naturally instead of running a machine.
  ຖ້າຫາກທ່ານຊັກເຄື່ອງດ້ວຍຈັກຊັກເຄື່ອງ, ໃສ່ເຄື່ອງໃຫ້ເຕັມ. ປ່ອຍໃຫ້ຜົມ ແລະ ເຄື່ອງນຸ່ງຂອງທ່ານແຫ້ງເອງຕາມທຳມະຊາດ ແທນທີ່ຈະໃຊ້ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ.
 • Replace old appliances with energy-efficient models and lightbulbs.
  ປ່ຽນເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າທີ່ເກົ່າແລ້ວ ດ້ວຍລຸ້ນໃໝ່ທີ່ປະຢັດພະລັງງານ ແລະ ໃຊ້ດອກໄຟປ້ອມ.
 • Take short showers instead of filling up a whole tub.
  ອາບນໍ້າດ້ວຍຟັກບົວ ແທນການອາບໃນອ່າງອາບນໍ້າ.
 • Use a water glass when brushing your teeth and turn off the faucet.
  ໃຊ້ຈອກນໍ້າເວລາຖູແຂ້ວ ແລະ ປິດກັອກນໍ້າ.
 • If you have the option, install solar panels in your house. This will also reduce your electricity bill!
  ຖ້າມີເງື່ອນໄຂ, ໃຫ້ຕິດຕັ້ງແຜ່ນຮັບແສງຕາເວັນ ເພື່ອນຳໃຊ້ໃນເຮືອນຂອງທ່ານ ເຊິ່ງຈະຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໄຟຟ້າຂອງທ່ານໃນເວລາດຽວກັນ.

Reduce emissions
ຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດ

 • Bicycle and walk. Save the car for more than one passanger at a time.
  ຂີ່ລົດຖີບ ແລະ ຍ່າງ. ເວລາຂີ່ລົດໃຫຍ່ ຄວນຂີ່ໄປນຳກັນຫຼາຍຄົນ.
 • Maintain your car. A well-tuned car will emit fewer toxic fumes.
  ເບິ່ງແຍງຮັກສາລົດຂອງທ່ານ. ລົດທີ່ຢູ່ໃນສະພາບດີຈະປ່ອຍຄວັນພິດອອກມາໜ້ອຍ.

Volunteer
ອາສາສະໝັກ

 • Volunteering is a powerful way for individuals to get involved in their communities and help fight climate change.
  Volunteer in your village, your school, around your home as an individual.
  ອາສາສະໝັກ ຜູ້ທີມີສ່ວນຮ່ວມເຂົ້າຈິດຈະກຳໃນຊູ່ມຊົນຂອງເຂົ້າເຈົ້າ ບຸກຄົນແມ່ນ ເປັນບຸກຄົນທີ່ ມີພະລັງເຂັ້ມແຂງ ແລະມີຄວາມສາມາດຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມຕໍ່ສູ້ກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ.
  ອາສາສະຫມັກ ຢູ່ໃນໜູ່ບ້ານຂອງທ່ານ, ຢູ່ໃນໂຮງຮຽນຂອງທ່ານ, ຢູ່ໃນບໍລິເວນບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງຂອງທ່ານພ້ອມທັງທ່ານເອງ.
 • Can't find a volunteer group to join? Why not start your own?
  ບໍ່ສາມາດຊອກຫາອາສາສະໝັກ ເຂົ້າຮ່ວມກຸ່ມ ? ເປັບຫັຍງຈຶ່ງບໍ່ເລີ້ມຈາກທ່ານເອງ?
tree  Phou Nyeu Nya Nyeu resized 

Sustainable Development Goals

SDG film Dee lead pic

Lao PDR then & now

Laos CountryStory

The Global Partnership for Effective Development Cooperation commends Lao PDR’s partnership mechanisms for more effective development co-operation.

Look at our photo stories

Exposure screenshot resized

Read our new brochure