National debate on the future of work in Lao PDR highlights the need for a human centred agenda_Lao

ການສົນທະນາກ່ຽວກັບວຽກໃນອະນາຄົດ ທີ່ ສປປ ລາວ ໄດ້ເນັ້ນໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຈຳເປັນເຖິງການພັດທະນາທີ່ຖືເອົາຄົນເປັນໃຈກາງ

 english button

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, 26 ກຸມພາ 2019

ເນື່ອງໃນໂອກາດຄົບຮອບ 100 ປີສ້າງອົງການແຮງງານສາກົນ ຫຼື ILO ແລະ 55 ປີ ສປປ ລາວ ເຂົ້າເປັນສະມາຊິກຂອງອົງການແຮງງານສາກົນ, ລັດຖະບານ, ຕາງໜ້າຜູ້ໃຊ້ແຮງງານ ແລະ ຕາງໜ້າຜູ້ອອກແຮງງານໃນ ສປປ ລາວ ໄດ້ຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມສົນທະນາລະດັບສູງກ່ຽວກັບຂໍ້ແນະນຳຈາກບົດລາຍງານຂອງຄະນະກຳມະທິການສາກົນວ່າດ້ວຍວຽກໃນອານາຄົດ ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 26 ກຸມພາ 2019.

Green development for Lao PDR

UNIDO and CCPIT invited 20 Chinese businessmen to visit Lao PDR and explore possibilities to invest in the country’s green development

ກອງປະຊຸມໂຕະມົນ ປີ 2018 ທີີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ສຸມໃສ່ການປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບບົດປະເມີນຄວາມຕ້ອງການຫຼັງໄພພິບັດ ແລະ ບົດລາຍງານການທົບທວນກາງສະໄໝຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປີ ຄັັ້ງທີີ່ VIII.

english button

ກອງປະຊຸມໂຕະມົນ ປີ 2018 ໄດ້ປິດລົງດ້ວຍຄວາມສໍາເລັດ ໃນວັນທີ 5 ທັນວາ 2018 ທີີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ເຊິີ່ງໄດ້ໃຫ້ກຽດກ່າວໄຂກອງປະຊຸມໂດຍ ພະນະທ່ານ ສົມດີ ດວງດີ, ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ແລະ ທ່ານ ນາງ ວາເລີຣີ ຄລີຟ, ຮອງຜ ້ອໍານວຍການຮັບຜິດຊອບພາກພ ື້ນອາຊີ-ປາຊີຟິກ ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພ ີ່ອການພັດທະນາ ທັງເປັນ ຫົວຫນ້າຫ້ອງການປະຈໍາພາກພ ື້ນ ປະຈໍາຢ ູ່ບາງກອກ. ຈາກນັື້ນ, ກອງປະຊຸມໂຕະມົນໄດ້ສ ບຕໍີ່ດໍາເນີນວາລະ ໂດຍການເປັນປະທານຮ່ວມຂອງທ່ານ ປອ ສຸພັນ ແກ້ວມີໄຊ, ລັດຖະມົນ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແລະ ທ່ານ ນາງ ຄາຣິນາ ອິມໂມເນັນ, ຜ ້ປະສານງານອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທັງເປັນຜ ້ຕາງໜ້າອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພ ີ່ອການພັດທະນາ ປະຈໍາສປປ ລາວ. ໂດຍມີຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມຫຼາຍກ່ວາ 250 ຄົນ ຈາກສະພາແຫູ່ງຊາດ, ກະຊວງ ຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິີ່ນ, ພ້ອມທັງບັນດາຄ ູ່ຮ່ວມພັດທະນາ, ອົງການຈັດຕັື້ງທີີ່ບໍີ່ສັງກັດລັດຖະບານ, ອົງການທີີ່ບໍີ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ ແລະ ພາກເອກະຊົນເຂົື້າຮ່ວມ.

ກິດຈະກໍຳຕອບໂຕ້ໄພນໍໍ້ຳຖ້ວມຖືກທົບທວນຄືນຢ ູ່ແຂວງຄໍຳມ່ວນ

english button

ທ ີ່ທ່ຳແຂກ, 21-22 ມັງກອນ 2018ຄະນະຜູູ້ແທນ ເຈົົ້າໜ້າທ ີ່ລັດຖະບານ, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ແລະ ບັນດາຜູູ້ຕາງໜ້າອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໄດູ້ເດ ນທາງໄປແຂວງຄ າມ່ວນມືົ້ນ ົ້ ເພືີ່ອຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດໂຄງການຊ່ວຍເຫ ືອລ້າສຸກເສ ນທ ີ່ທາງ ສປປ ລາວ ໄດູ້ຮັບຈາກກອງທຶນຕອບໂຕູ້ສຸກເສ ນສ່ວນກາງຂອງສະປະຊາຊາດ ໃນເດືອນຕຸລາປ ກາຍນ ົ້.

ກອງປະຊຸມໂຕະມົນປະຈໍາປີ 2018 ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມື ເພື່ອການພັດທະນາທີ່ມີປະສິດຜົນ ແລະ ການພັດທະນາແບບຢືນຍົງ ເຂົ້າໃນການຜັນຂະຫຍາຍໝາກຜົນຂອງການສະຫຼຸບກາງສະໄໝແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປີ ຄັ້ງທີ່ VIII.

english button

ກອງປະຊຸມໂຕະມົນປະຈໍາປີ 2018 ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 4 ທັນວາ 2018 - ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ໂດຍການເປັນປະທານກອງປະຊຸມວິຊາການໃນພາກເຊົ້າຂອງ ທ່ານ ປອ ກິແກ້ວ ຈັນທະບູຣີ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແລະ ທ່ານ ນາງ ຄາຣິນາ ອິມໂມເນັນ, ຜູ້ປະສານງານອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທັງເປັນຜູ້ຕາງໜ້າອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ໂດຍມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ 200 ກວ່າຄົນ, ຈາກສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ, ພ້ອມທັງບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ, ອົງການຈັດຕັງທີ່ບໍ່ສັງກັດລັດຖະບານ, ອົງການທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ ແລະ ພາກເອກະຊົນເຂົ້າຮ່ວມ.

ສປປ ລາວ ໄດ້ຮັບທຶນສຸກເສີນຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ປະສົບໄພນໍ້າຖ້ວມ ຢູ່ແຂວງຄຳມ່ວນ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, 26 ພະຈິກ 2018 - ສປປ ລາວ ປະສົບຜົນສຳເລັດໃນການຮັບທຶນຈາກກອງທຶນຕອບໂຕ້ສຸກເສີນສູນກາງຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອສະໜັບສະໜຸນການຕອບໂຕ້ສຸກເສີນ ແລະ ການຟື້ນຟູເບື້ອງຕົ້ນ ຫຼັງຈາກໄພນໍ້າຖ້ວມ ທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນທົ່ວປະເທດ. 

english button

ລັດຖະບານ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ກຽມຕົວ ຮັບມື ກັບ ການຟື້ນຕົວຄືນ ຫຼັງຈາກໄພພິບັດ ໃນ ກອງປະຊຸມໂຕະມົນ ປີນີ້

 

english button

ເພື່ອກະກຽມໃສ່ກອງປະຊຸມໂຕະມົນ, ລັດຖະບານ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການປະເມີນຄວາມຕ້ອງການຫຼັງໄພພິບັດ ໂດຍສະເພາະມາດຕະການຟື້ນຟູ ແລະ ທິດທາງໃນຕໍ່ໜ້າ ຢູ່ທີ່ຫໍປະຊຸມແຫ່ງຊາດ. 

ກອງປະຊຸມໂຕະມົນປະຈຳປີ 2018 ຈະກວດກາຄວາມຄືບໜ້າດ້ານການພັດທະນາຂອງ ສປປ ລາວ

 

ກອງປະຊຸມເວທີການຮ່ວມມືເພື່ອການພັດທະນາປະຈຳປີ ຈະໄດ້ຈັດຂຶ້ນທີ່ ວຽງຈັນ ໃນວັນທີ 4-5 ທັນວານີ້

english button

ບົດລາຍງານການຮ່ວມມືລະຫວ່າງອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພືື່ອການພັດທະນາ/ອົງ ການແຮງງານສາກົນສົມທຽບລະຫວ່າງສະພາບການເຮັດວຽກ ແລະ ເງືື່ອນໄຂການດໍາລົງຊີວິດຂອງແຮງງານເຄືື່ອນຍ້າຍປົກະຕິ ແລະ ບໍື່ປົກະຕິ

ການເຄ ື່ອນຍ້າຍແຮງງານແມ່ນເປັນເລ ື່ອງປົກະຕິສໍາລັບແຮງງານເຄ ື່ອນຍ້າຍ ແລະ ຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈົັ້າຫຼາຍກວ່າແຮງງານເຄ ື່ອນຍ້າຍທີື່ບໍື່ປົກະຕິຕາມການລາຍງານຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາາດເພ ື່ອການພັດທະນ າ/ອົງການແຮງງານສາກົນສະບັບໃໝ່ກ່ຽວກັບປະສົບການການເຮັດວຽກຈາກ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ໄປສ ່ ລາຊາອານາຈັກໄທ.  english button 

ປັບປ່ຽນພຶດຕິກຳພຽງເລັກນ້ອຍ ເພື່ອອະນາຄົດຂອງໂລກທີ່ສົດໃສ

ເພື່ອສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສະຫະປະຊາຊາດ ປະຈຳປີ 2018, ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ແລະ ສູນກາງຊາວໜຸ່ມ ປະຊາຊົນ ປະຕິວັດລາວ ໄດ້ຮ່ວມກັນເປັນເຈົ້າພາບຈັດງານສຳລັບໄວໜຸ່ມລາວຂຶ້ນ ກ່ຽວກັບການ

english button

ໃຊ້ຊີວິດເພື່ອໃຫ້ມີສຸຂະພາບທີ່ດີ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ

Risk-informed development (Lao version)

ການພັດທະນາທ ີ່ເຂ ົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງ

ການປະເມ ນຄວາມເສຍຫາຍ, ການສູນເສຍ ແລະ ການກ ານ ດຄວາມຕ້ອງການພາຍຫ ັງເກ ດໄພພິບັດ ເປັນບາດກ້າວທ າອິດໃນການປ້ອງກັນ ແລະ ການຫຼຸດຜ່ອນຜ ນກະທ ບຈາກໄພ

ທ າມະຊາດໃນອະນາຄ ດ                                                                                                                                                         

The United Nations in Lao PDR Aids Thousands of Affected by Flash Flood in Southern Laos (Lao Version)

ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອປະຊາຊົນຫຼາຍພັນຄົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພນໍ້າຖ້ວມສຸຢູ່ພາກໃຕ້ຂອງ ສປປ ລາວ 

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, 13 ສິງຫາ 2018 - ໃນຂະນະທີ່ປະຕິບັດການການກູ້ໄພຍັງສືບຕໍ່ດຳເນີນຢູ່ໃນບ້ານທີ່ຖືກນໍ້າຖ້ວມ ຢູ່ແຂວງອັດຕະປື ທີ່ຢູ່ພາກໃຕ້ຂອງ ສປປ ລາວ, ອົງການເຄືອຂ່າຍ ສປຊ ກຳລັງເຮັດວຽກຮ່ວມກັບລັດຖະບານ ແລະenglish button ຄູ່ຮ່ວມມືດ້ານມະນຸດສະທຳ ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານນໍ້າສະອາດ, ອາຫານ, ສະຖານທີ່ພັກເຊົາຊົ່ວຄາວ ແລະ ການແພດ ແກ່ປະຊາຊົນ 13,000ຄົນ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພນໍ້າຖ້ວມ.

Sustainable Development Goals

SDG film Dee lead pic

Lao PDR then & now

Laos CountryStory

The Global Partnership for Effective Development Cooperation commends Lao PDR’s partnership mechanisms for more effective development co-operation.

Look at our photo stories

Exposure screenshot resized

Read our new brochure