LAoSDG14

Fish actvt Banbor 14

ຮູບ: UNDP Lao PDR

english button

ອະນຸລັກ ແລະ ຊົມໃຊ້ມະຫາສະໝຸດ, ທະເລ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທາງທະເລຢ່າງຍືນຍົງ

ລະບົບນິເວດນໍ້າຈືດທີ່ຫຼາກຫຼາຍຂອງ ສປປ ລາວ ໄດ້ໃຫ້ຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ການດຳລົງຊີວິດຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດຕ່າງໆ ແຕ່ໃນຂະນະດຽວກັນ ພັດເກີດມີໄພຂົ່ມຊູ່ຕໍ່ລະບົບນິເວດດັ່ງກ່າວ. ລະບົບນິເວດນໍ້າຈືດພາຍໃນປະເທດ ເປັນທີ່ອາໄສຂອງປາຫຼາຍກວ່າ 481 ສາຍພັນ, ສັດເຄິ່ງບົກເຄິ່ງນໍ້າ 37 ສາຍພັນ, ກະປູ 7 ສາຍພັນ ແລະ ກຸ້ງ 10 ສາຍພັນ. ອີກຫຼາຍສາຍພັນກຳລັງຖືກຄົ້ນພົບເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງເປັນປະຈຳ.

ປະຊາກອນລາວອາໄສການປະມົງເພື່ອການດຳລົງຊີວິດເປັນສ່ວນໃຫຍ່. ໃນຂະນະທີ່ການລ້ຽງສັດນໍ້າຈືດກຳລັງເພີ່ມຂຶ້ນ, ແຕ່ກໍຍັງມີຄວາມສຳຄັນໜ້ອຍກວ່າການປະມົງ ເພື່ອຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ. ການປະມົງ ໄດ້ສະໜັບສະໜຸນທຸລະກິດຕັ້ງແຕ່ຮ້ານຄ້າ ແລະ ຮ້ານອາຫານທີ່ສະໜອງອາຫານໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວປະມົງ ຈົນຮອດຜູ້ສ້າງເຮືອ ແລະ ຜູ້ສະ ໜອງອຸປະກອນການປະມົງ. ພື້ນທີ່ແຫຼ່ງນໍ້າຈືດທັງໝົດສຳລັບການປະມົງໃນ ສປປ ລາວ ຖືກເຊື່ອວ່າມີຫຼາຍກວ່າ 1,2 ລ້ານເຮັກຕາ ໃນຂະນະທີ່ຂະແໜງ ການປະມົງປະກອບສ່ວນ 7 ເປີເຊັນຂອງຈີດີພີຂອງປະເທດ. ໄພຂົ່ມຂູ່ຕົ້ນຕໍຕໍ່ກັບການປະມົງ ແລະ ການລ້ຽງສັດນໍ້າ ແມ່ນມາຈາກກິດຈະກຳຂອງຂະແໜງການອື່ນ ເຊັ່ນ: ກະສິກຳທີ່ນຳໃຊ້ລະບົບຊົນລະປະທານ, ການສະໜອງນໍ້າພາຍໃນ, ການກຳຈັດນໍ້າເສຍ ແລະ ການນຳໃຊ້ທາງອຸດສາຫະກຳ. ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ກັບສິ່ງແວດລ້ອມທາງນໍ້າ ແລະ ການປະມົງໃນຫຼາຍໆທາງ. ການພັດທະນາໃນຂະແໜງການອື່ນໆ ຈະຕ້ອງໃຊ້ວິທີການແບບປະສົມປະສານ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການປະມົງ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນ  ແລະ ຄຸ້ມຄອງຜົນກະທົບທາງລົບໃຫ້ຫຼາຍເທົ່າທີ່ຈະຫຼາຍໄດ້.

ພ້ອມກັບການເຕີບໂຕຂອງປະຊາກອນ ແລະ ການປ່ຽນແປງຂອງລະບົບນິເວດ, ປະລິມານຊັບພະຍາກອນນໍ້າຈືດຕໍ່ຫົວຄົນຂອງ ສປປ ລາວ ໄດ້ຫຼຸດລົງໄວທີ່ສຸດໃນພາກພື້ນ, ເຊິ່ງຫຼຸດລົງ 34 ເປີເຊັນນັບແຕ່ປີ 1990 ຫາປີ 2014. ລາຍຮັບຈາກໂຄງການພະລັງງານໄຟຟ້ານໍ້າຕົກເທີນຫີນປູນ ໄດ້ສະໜອງການເງິນສຳລັບການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນໍ້າແບບປະສົມປະສານໃນບາງເຂດ; ວິທີການດັ່ງກ່າວຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການປັບປຸງ. ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນໍ້າແບບປະສົມປະສານ ແລະ ສ້າງສັນຈະຕ້ອງຂະຫຍາຍໄປໃນຫຼາຍຂະແໜງການ: ການຕັດໄມ້, ຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ ແລະ ໂຄງການປູກຝັງ (ທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ ແລະ ອ່າງໂຕ່ງ), ຮູບແບບການສົ່ງອອກ ແລະ ນຳໃຊ້ພະລັງງານ, ການອຸປະໂພກບໍລິໂພກນໍ້າ, ແລະ ປັດໄຈທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະພາບດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ຮອບວຽນອຸທົກກະສາດ.

ການປົກປັກຮັກສາມະຫາສະໝຸດຂອງພວກເຮົາເປັນເປົ້າໝາຍໜຶ່ງທີ່ນອນຢູ່ໃນ 17 ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ປີ 2030. ວິທີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແບບປະສົມປະສານ ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນສຳລັບຄວາມຄືບໜ້າຂອງຫຼາຍເປົ້າໝາຍ. ຕິດຕາມເພີ່ມຕື່ມກ່ຽວກັບເປົ້າໝາຍທີ 14 ແລະ ຄາດຄະເນຜົນໄດ້ຮັບ

Lao PDR then & now

Laos CountryStory

The Global Partnership for Effective Development Cooperation commends Lao PDR’s partnership mechanisms for more effective development co-operation.

Look at our photo stories

Exposure screenshot resized

Read our brochure

Read our Lao PDR - United Nations Partnership Framework 2017 - 2021 Progress Report 2018

UNDAF 2018 FACE FINAL