ເຄືອຂ່າຍອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ປະຈໍາ ສປປ ລາວenglish button

ເຄືອຂ່າຍອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ເຊິ່ງປະກອບມີອົງການຕ່າງໆຂອງສະຫະປະຊາຊາດ, ກອງທຶນ ແລະ ແຜນງານ ທີ່ເຮັດວຽກໃນ ສປປ ລາວ ລວມໄປເຖິງທະນາຄານໂລກ ແລະ ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ, ໄດ້ສະໜັບສະໜຸນການຜັນຂະຫຍາຍເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະ ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແຫ່ງຊາດຂອງ ສປປ ລາວ ຜ່ານການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແບບຍືນຍົງ ແລະ ເທົ່າທຽມ. ເຄືອຂ່າຍອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ເຮັດວຽກເປັນໜຶ່ງດຽວ ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອລັດຖະບານ ແລະ ປະຊາຊົນແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຕໍ່ສູ້ກັບຄວາມທຸກຍາກ ໂດຍຮັບປະກັນສິດທິໃນການເຂົ້າເຖິງການພັດທະນາ, ສະໜັບສະໜຸນການນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທາງທຳມະຊາດແບບຍືນຍົງ ແລະ ການອະນຸລັກມໍລະດົກທາງວັດທະນະທຳ ແລະ ສົ່ງເສີມສິດທິມະນຸດ, ຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການປົກຄອງທີ່ດີ. ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ສຸມໃສ່ການຊ່ວຍເຫຼືອປະຊາຊົນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງທີ່ສຸດ ແລະ ທຸກຍາກ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ຍິງ, ເດັກນ້ອຍ ແລະ ຊາວໜຸ່ມ.

ເພື່ອສະໜັບສະໜຸນເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແຫ່ງຊາດ, ເຄືອຂ່າຍອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ໄດ້ຮ່ວມມືກັບລັດຖະບານ ແລະ ຊຸມຊົນການພັດທະນາໃນວົງກວ້າງ ເຊິ່ງລວມມີອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ແລະ ພາກເອກະຊົນ. ການເຮັດວຽກຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ແມ່ນອີງໃສ່ຂອບການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສປປ ລາວ ແລະ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ.

ເຄືອຂ່າຍອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ຖືກນຳພາໂດຍຜູ້ປະສານງານອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ.

 

ເຄືອຂ່າຍອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ

ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມກ່ຽວກັບອົງການຕ່າງໆຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ ສປປ ລາວ, ຄລິກທີ່ໂລໂກ້ຂອງອົງການນັ້ນໆຢູ່ດ້ານລຸ່ມ. 

FAO logo reverse 80x80 01 IFAD crest reverse 80x100 01 01 ilo logo vector reverse 80x80 01 "UN UN Women crest reverse 80x100 01 01
 UNAIDS stacked transparen 80x80 01  uncdf reverse 80x80 01  UNDP 50 reverse 40x79px  UNFPA logo reverse 100x100 01  UNICEF logo reverse 80x80 01
unido reverse reverse 80x80 01 UNODC transparent reverse 80x80 Logo UN World Food Programme WFP reverse 80x80 WHO Portrait reverse 80x85 01 IOM Logo reverse 80x80 01
IAEA logo reverse 80x80 01 ohchr logo reverse 80x100 01 01 UNEP logo reverse 80x80 01 unesco logo reverse 80x80 01  UNV Logo English Negative CMYK 55by60px

 

ການເຮັດວຽກຂອງພວກເຮົາຢູ່ ສປປ ລາວ

ຕິດຕາມການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບເປົ້າໝາຍແຫ່ງຊາດ ແລະ ການສະໜັບສະໜຸນລັດຖະບານໃນການນຳພາປະເທດເຂົ້າສູ່ເສັ້ນທາງການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະ ເທົ່າທຽມ.

 

ການຮັບມືກັບໄພພິບັດ

ເຄືອຂ່າຍອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ມີບົດບາດສຳຄັນໃນການຊ່ວຍເຫຼືອເພື່ອມະນຸດສະທຳ. ອ່ານຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມໄດ້ທີ່ ບົດບາດຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໃນການຮັບມືກັບໄພພິບັດ.

 

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ 

UN house

ໂທລະສັບ: +856 (21) 267 777
ແຟັກສ: +856 (21) 267 799
ອີ-ເມລ : oneun-info.la(at)one.un.org

ຫ້ອງການຜູ້ປະສານງານອົງການສະຫະປະຊາຊາດ 
ສຳນັກງານອົງການສະຫະປະຊາຊາດ, ຖະໜົນລ້ານຊ້າງ, 
ຕູ້ໄປສະນີ 345, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ 

 

ສອບຖາມຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບສື່ມວນຊົນ

ຊ່ຽວຊານການສື່ສານ
ໂທລະສັບ:+856 21 267 778 Mob: +856 20 7717 7913
ອີ-ເມລ: ildiko.hamos(at)one.un.org 

Lao PDR then & now

Laos CountryStory

The Global Partnership for Effective Development Cooperation commends Lao PDR’s partnership mechanisms for more effective development co-operation.

Look at our photo stories

Exposure screenshot resized

Read our brochure

Read our Post-Disaster Needs Assessment (PDNA) report